SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT Nguyễn Trãi
Học kì II, năm học 2015 - 2016


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 21
Tổng số lớp chiều 21
Tổng số giáo viên 53
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 17


Cập nhật ngày 26/04/2016