Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - Năm 2018

Thứ ba - 01/05/2018 22:36
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SGDĐT, ngày 12/4/2018 của Sở GD&ĐT Kon Tum về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 trong ngành giáo dục;
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-THNTr, ngày 02/10/2017 của trường THPT Nguyễn Trãi về thực hiện giáo dục an toàn giao thông (ATGT) năm học 2017 – 2018;
Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong đơn vị năm 2018 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
          1. Mục đích
          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được quy định theo Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ.
          - Tích cực nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh..
          - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
           - Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phê bình những tập thể, cá nhân không đạt được mục tiêu đề ra.
           2. Yêu cầu
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả theo tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường.
          - Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2018” của Ngành giáo dục với kế hoạch giáo dục ATGT cho học sinh của đơn vị bám sát chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, gắn việc thực hiện phong trào thi đua với các phong trào thi đua khác như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”…
         - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là với cơ quan công an để nắm bắt tình hình thực hiện Luật pháp, ATGT.. và phối hợp trong công tác giáo dục, tuyên truyền học sinh.         
         - Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          3. Đối tượng.
Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang học tại trường THPT Nguyễn Trãi.
          II. Nội dung, hình thức và chỉ tiêu thi đua
         1. Nội dung thi đua
         - Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đoạn 2011-2020.
         - Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông trong trường học theo chỉ ngành, Ban an toàn giao thông huyện trong các dịp cao điểm hàng năm và các buổi sinh hoạt tập trung, các hoạt động ngoài giờ.
        - Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh do ngành phát động.
        - Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông theo các cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “văn hóa”.
        - Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.
        - Phối hợp với các ban, ngành có liên quan của huyện Ngọc Hồi triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậ về trật tự ATGT cho học sinh.
         2. Hình thức tổ chức
       - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự ATGT vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, trên bảng tin, trên Website của nhà trường, trên trang mạng xã hội của nhà trườn; thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tham gia các cuộc thi tìm hiểu (trực truyến) do Bộ tổ chức.
       - Tuyên truyền, giáo dục qua giờ dạy chính khóa, thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.
       - Tuyên truyền trực quan thông qua việc xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, website của nhà trường,…
        3. Chỉ tiêu thực hiện
      - Phổ biến, quán triệt cho  cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
      - Tổ chức cho cha mẹ học sinh và học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, không chở quá số người quy định và đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện tham gia giao thông.
      - 100 % Cán bộ, viên chức, học sinh nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.
      - Nhà trường phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 9/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
      - Nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
       III. Tổ chức thực hiện
1. Phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2018 triển khai thực hiện đến hết 31/12/2018.
2. Định kỳ hàng tuần trong đánh giá nhận xét trước cờ có mục đánh giá nhận xét, khen thưởng, phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện công tác ATGT. Mở chuyên mục truyên truyền về ATGT trên website và fanpage của nhà trường đăng tải các bài tuyên truyền, giáo dục thường xuyên.
3. Giao cho Đoàn thanh niên tuyên tuyền giáo dục thường xuyên trên trang xã hội của đoàn và đánh giá về chất lượng đoàn viên, thanh niên định kỳ trong đó gắn chặt việc chấp hành ATGT.
4. Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học của GV, NV và HS, cương quyết với hành vi vi phạm luật ATGT được cơ quan chức năng thông báo đến trường thì không xếp loại tốt về hạnh kiểm đối với học sinh và không xếp loại tốt trong đánh giá viên chức hàng năm đối với giáo viên, nhân viên và đề xuất hình thức kỉ luật cao hơn nếu tái phạm nhiều lần.
5. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch.
 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của trường THPT Nguyễn Trãi năm 2018. Đề nghị các bộ phận, đoàn thể, tất cả CB-GV-NV- HS trong nhà trường nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:                                         
- Sở GD&ĐT (báo cáo); 
- Công đoàn (phối hợp);
- Đoàn TN (t/h);  
- Lưu: VT. 
Website trường; Niêm yết .
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

LÊ CAO NGUYÊN
 

Tác giả bài viết: l

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 578

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39222

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3775810

Liên kết web