Kế hoạch tổ chức hội thi nghiên cứu KH-KT dành cho học sinh THPT năm học 2014-2015

Thứ hai - 18/08/2014 17:33
1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; 2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy và học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực tự nghiên cứu của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; 3. Khuyến khích cán bộ, giáo viên trong nhà trường, các tổ chuyên môn, các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;
.
SỞ GD & ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-THPTNTr Ngọc Hồi, ngày 17 tháng 06  năm 2014
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi nghiên cứu  Khoa học và Kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông
Năm học 2014-2015
            - Căn cứ thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và  phổ thông;
- Thực hiện công văn Số: 674/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 05 năm 2014 về Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH  và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh  dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015;
- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, trường THPT Nguyễn Trãi Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ giáo viên (NCKH-KT) và tổ chức xây dựng, chọn đề tài nghiên cứu Khoa học- Kỹ thuật  dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy và học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực tự nghiên cứu của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
3. Khuyến khích cán bộ, giáo viên trong nhà trường, các tổ chuyên môn, các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;
4. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các trường, địa phương và hội nhập quốc tế.
 
II. TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI HỘI THI
   Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, nhà trường  đề nghị các tổ chuyên môn thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về cuộc thi KHKT các cấp  đến  giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội, làm tiền đề tốt cho việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KHKT  đến học sinh, giáo viên trong năm học này và các năm tiếp theo.
2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2014-2015, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của  tổ, của trường, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học .
3. Trong quá trình triển khai, các tổ chuyên môn cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:
a) Thảo luận, rút kinh nghiệm việc triển khai hoạt động nghiên cứu KH của giáo viên như: viết đề tài CM, SKKN, đề tài nghiên cứu KHSP-ƯD, dự án dạy học theo chủ đề tích hợp.., của học sinh như: dự án vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn...thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần.
b) Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh về các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi KHKT các cấp; công tác tổ chức triển khai hoạt động, phương pháp NCKH; tạo các điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn – hoàn thành trước 15/ 9/2014.
c) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên bộ môn hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, phân công, động viên giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về đề tài (dự án) nghiên cứu của học sinh.
d) Các GVCN lớp 10C1, 10C7, 11B1, 11B2, 11B7, 12A1, 12A2, 12A6 chủ động tư vấn thúc đẩy học sinh các lớp tích cực tìm ý tưởng, tên đề tài nghiên cứu. Danh sách cá nhân học sinh hoặc nhóm học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu nộp về Ban giám hiệu trước ngày 15/10/2014.
4. Giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài, chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tham mưu với nhà trường để phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các viện và trung tâm khoa học công nghệ, sở khoa học và công nghệ (nếu có thể) để hoàn thành tốt các thí nghiệm cần thiết; phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội cha mẹ học sinh trong việc tạo điều kiện về tinh thần và vật chất, thiết bị giúp học sinh thuận lợi trong quá trình NCKH, liên hệ với các thế hệ cựu học sinh của nhà trường có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ HS trong công tác nghiên cứu khoa học.
5. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở, các tổ chuyên môn tổ chức chọn cử và tích cực chuẩn bị đề tài tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.
6. Phân công các tổ trưởng các tổ chuyên môn chịu trách nhiệm lập danh sách học sinh tham gia, phân công giáo viên hướng dẫn tìm tòi ý tưởng, xác định tên đề tài khoa học, phù hợp sát thực với mục tiêu của đề tài nghiên cứu và hướng dẫn học sinh nghiên cứu. Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi khi xét tặng các danh hiệu khác theo quy định.
7. Có chế độ ưu tiên, khuyến khích phù hợp cho những học sinh đạt giải ở cuộc thi cấp cơ sở.
            III. YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI           
            1. Học sinh đang học trong trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2014-2015, nòng cốt là học sinh các lớp 10C1, 10C7, 11B1,11B2, 11B7, 12A1, 12A2, 12A6. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hay đồng đội (mỗi đội không quá 3 học sinh).
            2. Nội dung: gồm 17 lĩnh vực nghiên cứu khoa (phụ lục 1 kèm theo).
Tải bản chi tiết tại đây.  
Các biểu mẫu đính kèm:

1. Phiếu thu thập thông tin ý tưởng.
2. Hướng dẫn lập kế hoạch nghiên cứu/tóm tắt dự án.

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 164

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46914

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3783502

Liên kết web