Kế hoạch thông tin, truyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Ðông

Chủ nhật - 02/03/2014 23:05
SỞ GD&ĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 
 
 

Số:      /KH-THNTr
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
 
Ngọc Hồi, ngày 12 tháng 02 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Thông tin, truyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam ở Biển Ðông


         Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT, ngày 10 tháng 01 năm 2014, về việc thông tin, truyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Trường  THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch thông tin, truyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đồng như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền biển, đảo trong bối cảnh của đất nước hiện nay, góp phần bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giáo dục nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh có ý thức giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật Quốc tế về biển; ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các tài liệu, tư liệu lịch sử, bản đồ, phim ảnh khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ và giữ gìn biển, đảo, góp phần lên án các hành vi xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
2. Yêu cầu
- Phối hợp chặt chẽ với các Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan chức năng trong huyện trong công tác tuyên truyền, đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, đảm bảo xác định rõ về nội dung và phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng thời điểm để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền;
- Tiến hành các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, tích cực và thường xuyên, liên tục; coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; lồng ghép công tác tuyên truyền biển, đảo vào các môn học trong chương trình chính khóa và với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tập huấn và trang bị tài liệu phổ biến những kiến thức pháp lý cơ bản về biển, cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.
- Định kỳ mỗi năm học tổ chức được 2 đợt sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền về bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
II. Nội dung tuyên truyền
1. Nội dung:
- Vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
- Phổ biến những kiến thức cơ bản, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà Nước ta; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa. Qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
- Tuyên truyền về cuộc sống, lao động và sự sẵn sàng chiến đấu của quân và nhân dân ta ở vùng biển và hải đảo của Tổ quốc; chia sẻ trách nhiệm, tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
- Lên án các hành động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, thềm lục địa hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù định xuyên tác đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
- Tuyên truyền về Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được Chính phủ quy định trong Nghị định số 25/2009/NĐ-CP, ngày 06 tháng 3 năm 2009 (Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được bắt đầu tổ chức từ năm 2009 và được tổ chức từ ngày 01/6 đến ngày 08/6 hàng năm), chú trọng Ngày Đại dương thế giới 08/6. Tuyên truyền Quyết định số 373/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”.
- Tập huấn kiến thức về biển, đảo cho giáo viên.
2. Hình thức tuyên truyền:
2.1 Triển khai chương trình chính khóa:
- Tổ chức cho giáo viên sử dụng tài liệu tuyên truyền biển đảo nhằm bảo vệ chủ  quyền Việt Nam ở Biển Đông của Bộ GDĐT; Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình, giảng dạy lồng ghép và tính hợp có chất lượng vào các môn Lịch sử, Địa lý, GĐC, Văn.. theo quy định của Bộ GDĐT.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm thêm các đầu sách pháp luật về biển, đảo trong nhà trường như:
          Tài liệu định hướng công tác tuyên huấn về Biển đảo (Nhà xuất bản Tri thức);
          Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Bộ ngoại giao- Ủy ban biên giới quốc gia);
          Những vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển, Đảo của Việt Nam trên Biển Đông (Nhà xuất bản tri thức);
          Đường lưỡi bò một yêu sách phi lý (Nhà xuất bản tri thức);
          Đĩa CD Hoàng Sa, Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt (4 đĩa – 4 tập bản quyền thuộc Ủy ban biên giới quốc gia- Bộ Ngoại giao);…
- Đổi mới phương pháp dạy môn Giáo dục công dân; sử dụng đĩa CD, tranh ảnh, bản đồ, công nghệ thông tin..
2.2 Triển khai chương trình ngoại khóa:
- Xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến, tuyên tuyền về biển đảo trên Website của nhà trường.
- Niêm yết các văn bản tuyên truyền về biển đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông tại các bản tin (thời gian niêm yết ít nhất 30 ngày).
- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giải đáp thắc mắc thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt Công đoàn.
- Định kỳ trong giờ chào cờ tổ chức đọc các bài viết, chuyên mục có tính nhân văn, có nội dung giáo dục biển, đảo Việt Nam để học sinh luôn suy nghĩ, hành động trách nhiệm của công dân; Trang bị pano, băng rôn tuyên truyền.
- Thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thể, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt lớp để tuyên tuyền, giáo dục tuyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
III. Tổ chức thực hiện
1. Bộ phận phụ trách chuyên môn của nhà trường chỉ đạo, giám sát nghiêm túc việc tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong các môn học.
2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam:
- Huy động sự tham gia tích cực của học sinh trong việc hưởng ứng phong trào thi đua, lập thành tích về bảo vệ môi trường biển;
- Tổ chức các phong trào, các sự kiện có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp tới nhận thức chung của cộng đồng như: kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới (8/6), Ngày Môi trường thế giới (5/6) trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm;
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham quan thực tế, nghe phổ biến hoặc xem phim tài liệu về các hoạt động bảo tồn và khai thác bền vững một số hệ sinh thái biển (rạn san hô, rừng ngập mặn, đầm phá, thảm cỏ biển ...), các mô hình khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển thành công, công trình xử lý môi trường có hiệu quả;
- Tuyên truyền thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt đoàn hàng tuần, các bản tin, định kỳ tổ chức thi tìm biểu dưới nhiều hình thức khác nhau.
3. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên cập nhật thông tin, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh thông qua các buổi sinh hoạt lớp đầu giờ, sinh hoạt hàng tuần, thông qua các tiết học..
4. Thư viện chủ động tham mưu với Hiệu trưởng trong việc mua sắm bổ sung thêm các đầu sách phục vụ công tác tuyên truyền.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thông tin, truyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đồng của trường THPT Nguyễn Trãi năm 2014.
 
 
Nơi nhận:     
- Phòng Pháp chế Sở GD&ĐT Kon Tum (b/c);
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (t/h);
- Các tổ, Ban, GVCN (t/h);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)Nguyễn Tiến Định

 
 
                                                                                                           
 
                                                                                                            

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 567

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14928

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3721812

Liên kết web