Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2016

Thứ hai - 18/04/2016 23:44
SỞ GD&ĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
Số:   29 /KH-THNTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Ngọc Hồi, ngày 15 tháng 03 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
 
          Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;
          Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ;
          Căn cứ Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 14/07/2014 của Bộ nội vụ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
          Căn cứ Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013- 2014;
          Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về triển khai thực hiện công tác phòng, chóng tham nhũng năm 2016; Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
          Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với công tác PCTN; ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vị tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị đề được công khai, minh bạch, góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển giáo dục tại địa phương.
          Phát huy vai trò của xã hội, của quần chúng nhân dân từ đó tạo ra phong trào sâu rộng trong công tác PCTN, từng bước hình thành văn hóa chống tham nhũng; đồng thời thực hiện nhiệm vụ, biện pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đế cán bộ, giáo viên, nhân viên. Gắn nhiệm vụ PCTN, thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nhiệm vụ chung.
          Tiếp tục tuyên tuyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường  về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản của tỉnh, ngành; Triển khai Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 (khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Các nhiệm vụ cụ thể.
          Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ GDĐT và Sở GDĐT trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tạo các cơ sở giáo dục.
          Tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch được quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GDĐT. Thực hiện công khai trong công tác khảo thí, cấp phát văn bằng chứng chỉ và công tác truyển sinh vào lớp 10; công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện đầy đủ quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. Tổ chức dạ thêm học thêm trong và ngoài nhà trường đúng quy định.
          Công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức; công khai quy trình, thủ tục thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức và học sinh trong đơn vị. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội.
          Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp, chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện đúng các chế dộ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất là đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được hưởng các khoản trợ cấp, miễn giảm theo quy định. Đặc biệt là các chế độ cho học sinh bán trú cần được triển khai nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng.
          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cá đối tượng thuộc diện kê khai theo quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính  phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
          Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện đúng các quy trình về xử lý đơn thư tố cáo, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ban chuyên môn tiếp tục chỉ đạo tổ Sử - GDCD triển khai xây dựng kế hoạch giảng dạy theo công văn hướng dẫn cách thức tổ chức, nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào môn giáo dục công dân cấp THPT, cách thức sử dụng tài liệu Giáo dục nội dung PCTN trong môn giáo dục công dân theo công văn số 8784/BGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2013 và Công văn hướng dẫn nsố 1075/SGDĐT-TTr ngày 28/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc đưa nội dung phòng chống tham nhung vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Nhà trường triển khai tích hợp vào môn GDCD với thời lượng 06 tiết, phân bổ lớp 10: 2 tiết; lớp 11: 2 tiết; lớp 12: 2 tiết.
Về chương trình ngoại khóa: nhà trường, đoàn thanh niên lựa chọn nội dung phù hợp với các em và được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa hàng tuần, vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, triển khai các nội dung tuyên truyền dưới dạng bài viết đề các lớp đọc trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ, đồng thời đăng lên bảng tin và trang thông tin điện tử của nhà trường. Thông qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục học sinh nhận thức trách nhiệm của bản thân trong việc PCTN.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban thanh tra nhân dân nhà trường, ủy ban kiểm tra công đoàn thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở việc giải quyết chế độ, chính sách và việc công khai các hoạt động, đặc biệt là công khai tài chính; đồng thời thường xuyên tham mưu cho nhà trường trong việc kiểm tra, đề xuất phưong pháp, quy trình xử lý vi phạm phát trinh.
2. Giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với BCH công đoàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đặc biệt là nhân các ngày lễ lớn, các buổi sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
          Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của trường THPT Nguyễn Trãi năm 2016.
         
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c);
- BCH CĐCS,Ban TTND, Đoàn TN (t/h);
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 173

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46923

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3783511

Liên kết web