Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Thứ tư - 19/02/2014 20:18
SỞ GD&ĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 
Số: 21/KH-THNTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
Ngọc Hồi, ngày 18  tháng  01 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
 
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014;
Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU.
1. Mục đích.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của địa phương ban hành trong năm 2013, năm 2014 đến cán bộ công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành để nắm bắt và thực hiện.
- Tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ luật pháp đồng thời nâng cao trách nhiệm công dân,  cơ quan Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, đồng thời chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế cho cán bộ công chức, giáo viên và học sinh.
2. Yêu cầu.
- Bám sát Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch công  tác PBGDPL của Sở GD&ĐT để tuyên truyền, giáo giục pháp luật.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải kịp thời, thường xuyên, đảm bảo sự liên tục và tính hệ thống của các  văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới đến cán bộ, nhà giáo và học sinh trong đơn vị
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành; từng bước hoàn thiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đầy đủ.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh... trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.  
 3. Mục tiêu.
Đến hết năm 2014, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt các mục tiêu sau:
          - 100% CB -GV-NV được tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác; được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ. Không có cán bộ GV và NV vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước của ngành.
- 100% học sinh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi) liên quan trực tiếp đến bản thân. Không có học sinh vi phạm Điều lệ trường PT và thực hiện nghiêm chỉnh trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
1. Nội dung:
- Tập trung phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xá hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII thông qua trong năm 2013: Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013; Luật việc làm; Luật tiếp công dân; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật đấu thầu (sửa đổi) năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố: Luật hòa giải cơ sở; Pháp lệnh sửa dổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vuc khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ..và các văn bản quy phạm pháp luật mới khác sẽ được ban hành trong năm 2014.
- Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đã được tuyên tuyền; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật động năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Công chức: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo hiểm y tế; Luật bình đẳng giới: Luật Quốc tịch Việt Nam: Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật bảo hiểm xã hội; Luật công nghệ thông tin’ Luật cư trú; Luật đất đai; Luật An toàn giao thông; Luật giáo dục sửa đổi năm 2009; Luật giải quyết khiếu nại tố cáo; Luật viên chức, Luật công chức, Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước..
- Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và ngành giáo dục và đào tạo.
2. Đối tượng và hình thức tuyên truyền:
a) Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
- Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện nhiệm vụ năm học trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các chuyên đề mang tính chất chuyên môn khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại đơn vị: Điều lệ trường  trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đạo đức nhà giáo; Các quy định về chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Ban giám hiệu lên kế hoạch tăng thêm đầu sách cần thiết cho tủ sách pháp luật, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh khai thác, tìm hiểu có hiệu quả những quy định của pháp luật. Vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp có liên quan tổ chức.
- Tăng cường các thông tin truyên truyền trên Website của nhà trường.
- Tăng cường lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật vào các môn học, chủ yếu là môn GDCD, Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm của môn GDCD, phát triển tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra chất lượng giáo dục pháp luật trong giờ học chính khóa và hoạt động ngoại khóa.
- Đổi mới phương pháp dạy học trong giờ GDCD coi trọng việc thực hành vận dụng, tổ chức việc dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia trình bày ý kiến trong giờ học, các buổi ngoại khóa.., kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực đội ngũ tổ chức hoạt động.
- Đối với cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến pháp luật do cấp trên tổ chức.
- Từng bước nâng chuẩn chuyên môn cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả.
b) Đối với học sinh.
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác:
- Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2009, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật Người khuyết tật năm 2010;
- Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học: Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013”; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh.
- Vấn đề phòng chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em, các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến đối tượng này;
- Công tác xây dựng đổi mới đất nước: Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia.
c) Đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục:
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; bảo vệ môi trường; chăm lo sự nghiệp giáo dục, tôn vinh nhà giáo và nghề dạy học.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: củng cố Ban giáo dục chính trị, tư tưởng trong Nhà trường; khuyến khích, tạo điều kiện cho CB,GV,NV thường xuyên trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
Đề nghị với cấp trên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết để nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật:
- Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng. Tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đại bộ phận CB,GV,NV và học sinh.
- Phối hợp với các giáo viên trong trường nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng nâng cao tính chủ động, tích cực của người học, tính thực tiễn trong bài giảng. Đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục công dân trong nhà trường. Chú ý việc cho điểm học sinh trên cơ sở bài kiểm tra và kết hợp với nhận xét, đánh giá của giáo viên chủ nhiệm về những hành vi ứng xử hàng ngày của học sinh.
- Phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên mọi phương tiện, đảm bảo chính xác về nội dung; hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.
- Phối kết hợp với các trường trong cụm đổi mới và đa dạng hóa các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật.
3. Ban hành kế hoạch cụ thể hóa các quy định của cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đầu tư về CSVC, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên bổ sung tủ sách pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này Đoàn trường cập nhật các văn bản pháp luật để  xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng quý đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định, đồng thời phối hợp với tổ, ban trong nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, phối hợp với đoàn cấp trên, các cơ quan đoàn thể của Huyện để thông báo, tuyên truyền về các nội dung có liên quan.
          2. Đoàn trường chủ động nội dung, tổ chức ít nhất 02 hội thi/ năm về thi tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong toàn trường.
          3. Giao cho Ban nề nếp thường xuyên làm tốt công tác đánh giá, sơ kết việc chấp hành nội quy, nề nếp, chấp hành luật pháp, luật ATGT.. vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần; đồng thời thường xuyên báo cáo và tham mưu hình thức tuyên dương khen thưởng, xử lý vi phạm nội quy, nề nếp.. thông qua các phiên họp giao ban hàng tuần.
          4. Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hàng quý kiểm tra, đánh giá việc chấp hành và thực hiện pháp luật, nội quy cơ quan, kỷ luật lao động.. việc triển khai các văn bản pháp luật của các tổ, ban trong nhà trường; qua đó đề xuất tham mưu cho Ban Giám hiệu có hướng khắc phục kịp thời.
          5. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thông qua các tiết dạy các tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần; đồng thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh lớp chủ nhiệm để kịp thời tham mưu cho Ban Giám hiệu thông qua các buổi họp GVCN hàng tuần để có biện pháp xử lý kịp thời.
          6. Tổ Sử- GDCD xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật vào bộ môn GDCD; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nội dung này trong sinh hoạt tổ chuyên môn; đồng thời định kỳ báo cáo về Ban Giám hiệu nhà trường thông qua các buổi họp giáo ban hàng tuần.
          7. Giao cho bộ phận công nghệ thông tin thường xuyên cập nhật thông tin văn bản mới, các bài viết, các thông tin về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên website của nhà trường.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Kon Tum (b/c);
- Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi (t/h);
- Ban TTND trường THPT Nguyễn Trãi (t/h);
- Tổ Sử- GDCD (t/h) ;
- Tổ Tin học (t/h);
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
Nguyễn Tiến Định
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 159

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46909

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3783497

Liên kết web