Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Thứ năm - 10/04/2014 01:37
ĐẢNG BỘ HUYỆN NGỌC HỒI
CHI BỘ THPT NGỌC HỒI
*
Số: 05- KH/CBNH
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngọc Hồi, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 
KẾ HOẠCH
Học tập chuyên đề năm 2014
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
 
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", Hướng dẫn số 34-HD/BPGV ngày 21/03/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập chuyên đề năm 2014. Chi bộ trường THPT Ngọc Hồi xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 trong sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và chủ đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".
- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014.
1. Tổ chức giới thiệu chuyên đề năm 2014.
- Tổ chức truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2014 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân trong toàn đơn vị dưới hình thức tập trung, thời lượng: 01 buổi.
Thời gian: trong tháng 4/2014.
- Tổ chức định kỳ hàng tháng việc báo cáo, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cho các đảng viên trong chi bộ (01 đảng viên/ tháng) theo Hướng dẫn 09-HD/BPGV, ngày 05/11/2012 của Bộ phận giúp việc huyện; cách thức tổ chức như sau:
Mỗi kì sinh hoạt chi bộ dành ra 30 phút để sinh hoạt về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các bước tiến hành:
Bước 1: Công tác chuẩn bị:
- Trong phiên họp chi bộ kì trước, chi bộ bàn, thống nhất chủ đề của quý, tháng phân công (đăng ký) cho đảng viên chuẩn bị nội dung báo cáo (dựa trên bản đăng ký cá nhân và các vấn đề nổi cộm của bản thân, đơn vị để chọn).
- Các đảng viên nghiên cứu các vấn đề được phân công thảo luận để góp ý, rút kinh nghiệm.
Bước 2: tổ chức thảo luận, góp ý, rút kinh nghiệm
- Chỉ trì hội nghị nêu chủ đề của tháng, quán triệt và phân tích nội dung cần đạt.
- Đảng viên được phân công báo cáo kết quả thực hiện (chỉ rõ những việc làm được, thiếu sót, chưa làm được, những việc cần rút kinh nghiệm).
- Đảng viên trong chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến.
Bước 3: Thống nhất làm theo
- Đồng chí chủ trì hộ nghị kết luận và cho biểu quyết thống nhất nội dung cần học tập và làm theo.
- Phân công chuẩn bị nôi dung sinh hoạt cho tháng, quý tiếp theo.
2. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và đơn vị.
- Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
- Thảo luận trong chi bộ để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân đăng ký và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Thời gian đăng ký: trong tháng 4/2014.
*Tài liệu: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tài liệu "Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh" phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi bộ cử đồng chí Lê Cao Nguyên- Phó bí thư chi bộ, triển khai xây dựng kế hoạch quán triệt nội dung chuyên đề năm 2014 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị- thực hiện trong tháng 4/2014.
2. Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị triển khai đăng ký bổ sung học tập và biện pháp thực hiện nội dung chuyên đề năm 2014 – thực hiện trong tháng 4/2014.
3. Chi bộ định kỳ lựa chọn đảng viên, nội dung báo cáo đánh giá trong sinh hoạt chi bộ, phối hợp với BGH tổ chức đăng ký nội dung dành cho cán bộ chủ chốt (về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm) theo hướng dẫn 10-HD/HU ngày 15/03/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy – thực hiện thường xuyên
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt đến học sinh nhân các buổi sinh hoạt chủ điểm, triển khai cho các chi đoàn đăng ký học tập và làm theo.
5. Chính quyền, Công đoàn, Chi đoàn giáo viên tăng cường tuyên truyền, theo dõi, đánh giá việc học tập và làm theo thông qua việc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, các hoạt động ngoài giờ lên lớp và mức độ hoàn thành công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Tổ chức đánh giá công chức, viên chức, đánh giá chuẩn giáo viên nghiêm túc làm minh chứng cho việc thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cá nhân.
 

Nơi nhận:
- BPGV huyện (b/c);
- Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường (t/h);
- Lưu CB.
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
(đã ký)
 
Nguyễn Tiến Định
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 158


Hôm nayHôm nay : 429

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47179

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3783767

Liên kết web